Politika privatnosti

 

 1. Uvod

Ovom politikom privatnosti uređujemo način na koji postupamo s Vašim osobnim podacima.

Politika privatnosti informira Vas o podacima koje prikupljamo, načinu na koji prikupljamo podatke, svrsi za koju prikupljamo i koristimo podatke, sa kim dijelimo Vaše podatke, koliko ih dugo čuvamo te o  Vašim pravima. 

ROTOMETAL-ING d.o.o. posvećen je zaštiti osobnih podataka prikupljenih u skladu s temeljnim načelima zaštite podataka, prvenstveno djelujući u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i vijeća 2016/679 od 27.04.2016., (Opća uredba o zaštiti podataka ), propisima Republike Hrvatske te odredbama navedenim u ovoj politici privatnosti ( u daljnjem tekstu: Politika privatnosti).

 

DEFINICIJE:

Definicija osobnih podataka znači bilo koji podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Pojedinac čiji identitet se može utvrditi jest osoba koja se može identificirati, direktno ili indirektno, osobito pomoću identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca. 

Kad koristimo pojam „obrada“ mislimo na bilo koji postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupu osobnih podataka, automatiziranim sredstvima, kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

 

 1. Tko kontrolira podatke 

ROTOMETAL-ING d.o.o. određuje svrhu i sredstvo obrade Vaših osobnih podataka u kojem kontekstu se smatra Voditeljem obrade.

Noseći se sa svojim zakonskim odgovornostima, Voditelj obrade odgovoran je za pohranjivanje i upotrebu osobnih informacija na računalo ili ručne datoteke.

 

Pojedinosti o kontaktu:

ROTOMETAL-ING d.o.o.

Svetonedekljska 19, Samobor

Tel: 01/3378-410

Fax: 01/3378-413

Email: anamarija.brodar@rotometal-ing.hr

 

ROTOMETAL-ING d.o.o.ne  zapošljava službenika za zaštitu osobnih podataka. Ako imate bilo kakvo pitanje koje se tiče osobnih podataka koje ste nam pružili, molimo Vas da kontaktirate ROTOMETAL-ING d.o.o.u bilo koje vrijeme.

Za pojedinosti ili kako nas kontaktirati, molimo pogledajte  pojedinosti o kontaktu“ ili se obratite putem elektroničke pošte, Emaila:anamarija.brodar@rotometal-ing.hr

 

 1. Koji osobni podaci se prikupljaju 

Sve naše aktivnosti temelje se na strogo etičkim načelima i zakonskim zahtjevima, a mi se zalažemo za zaštitu privatnosti svih naših klijenata i posjetitelja naše web stranice. Zbog toga način na koji prikupljamo i pohranjujemo informacije, uključujući osobne podatke, ovisi o tome kako se koriste naše web stranica i povezane usluge. Ne prikupljamo nikakve osjetljive podatke o Vama.

Osobni podaci koje prikupljamo spadaju u dvije kategorije:podaci koje nam Vi pružate ipodaci prikupljeni na automatizirani način.

 

3.1.Podaci koje nam Vi pružate

 

Osobni podaci korisnika kao što su ime, prezime, adresa, telefonski broj, adresa elektronske pošte kao i drugi podaci prikupljati će se samo ako ih korisnik dobrovoljno dostavi putem e-maila ili telefona  u svrhu pružanja informacija o uslugama sve dok korisnik ne zatraži brisanje. 

Tako sakupljeni podaci neće se učiniti dostupnima niti će se obrađivati u drugu svrhu bez izričitog pristanka korisnika, ako se ove internetske stranice koriste u okviru dozvoljenih uvjeta korištenja.

Truditi ćemo se da privatnost i anonimnost korisnika i posjetitelja ovih internetskih stranica bude maksimalno zaštićena.

 

3.2.Podaci prikupljeni na automatizirani način

Različite tehnologije mogu se koristiti našim web stranicama u svrhu poboljšanja učinkovitosti i sigurnosti.

Takve tehnologije mogu dovesti do automatskog prikupljanja osobnih podataka od strane nas ili trećih strana. Primjeri takvih tehnologija su kolačići, web analiza.

Dodatne informacije o zaštiti privatnosti kao i prikupljanju korisničkih podataka možete doznati na našoj web stranici koja govori o politici kolačića

Ova Web stranica nema poveznicu na treće stranice.

  

 1. Podatke koje prikupljamo:
 • ime i prezime,
 • adresa,
 • OIB
 • e-mail adresa,
 • broj telefona / mobitela
 • IP adresa posjetitelja
 • ostali podaci koje nam napomenete, a želite da ostanu tajni

 

 1. Svrha u koju prikupljamo osobne podatke:
 • Radi pružanja usluga u okviru obavljanja registrirane djelatnosti,
 • Radi poboljšanja ove web stranice
 • Što učinkovitijeg odgovora na Vaš upit,
 • Osiguranja pružanja i plaćanja tražene usluge,
 • Ispunjavanje drugih Zakonom propisanih obaveza

 

 1. Zakonitost obrade

Obrada osobnih podataka je zakonita jer je utemeljena na privoli koju ste nam Vi dali, a ako istu opozovete  isto ne utječe na zakonitost obrade koja se na istoj temeljila prije opoziva, nadalje temelji se na Ugovoru koje sklapamo u okviru obavljanja naše djelatnosti kao i na ispunjavanju zakonom propisanih obveza.

Također obrada je zakonita ako je nužna za zaštitu Vaših ključnih interesa kao i ispunjavanje zadaća od javnog interesa ili je utemeljena na legitimnom interesuROTOMETAL-ING d.o.o.

 

 1. Otkrivanje Vaših podataka

Vaše osobne podatke možemo dijeliti onoliko koliko je potrebno da bi bili u skladu s našim pravnim obvezama te zakonima i propisima koji se odnose na nas. 

Vaše osobne podatke možemo podijeliti ako imamo Vaš pristanak, ili bez Vašeg pristanka ako je to potrebno kako bi izvršili svoje obveze prema Vama.

Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni te ih koristimo isključivo za potrebe pružanja gore navedenih usluga.

 

 1. Vaša prava
 • Pravo na zahtjev za pristup vašim osobnim podacima
 • Pravo na izmjenu i / ili brisanje Vaših osobnih podataka
 • Pravo na ograničavanje obrade Vaših osobnih podataka
 • Pravo na prijenos podataka 

Možete zatražiti, pristup, izmjenu, ispravak, ograničavanje obrade, prijenos ili brisanje Vaših osobnih podataka kontaktirajući nas putem elektroničke pošteanamarija.brodar@rotometal-ing.hrili pismenim zahtjevom na adresu:Svetonedekljska 19, Samobor.

 

 

 1. Čuvanje i sigurnost osobnih podataka

ROTOMETAL-ING d.o.o.prepoznaje važnost zaštite podataka, te kontinuirano kontrolira i potiče unaprjeđenja tehničkih, profesionalnih i organizacijskih sigurnosnih mjera i procedura.

Web stranica i serveri ROTOMETAL-ING d.o.o.. opremljeni su strogim sigurnosnim mjerama namijenjenim zaštiti Vaših osobnih podataka od nezakonitog uništavanja ili slučajnog gubitka, zlouporabe, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa te bilo kojih drugih nezakonitih oblika obrade.

ROTOMETAL-ING d.o.o. nije odgovoran za gubitak osobnih podataka u procesu slanja prema web stranici.

Samo ovlašteni zaposlenici ROTOMETAL-ING d.o.o. i pouzdane treće strane čije je korištenje osobnih podataka neophodno za izvršenje poslovnih interesa, kao što je prethodno navedeno, imaju pristup osobnim podacima.

Razdoblje u kojem se osobni podaci pohranjuju i čuvaju određeno je Zakonom, ili se predmetni podaci čuvaju dokle god Voditelj obrade sklapa poslove određenim osobama u okviru svoje poslovne djelatnosti ili trajno ako je takve naravi ugovor, no u svakom slučaju u skladu sa zakonom 11 godina nakon što prestane pravni interes za daljnju komunikaciju i suradnju, podaci koje st nam pružili radi odgovora na Vaš upiti ili izvršavanja neke usluge u okviru naše djelatnosti čuvaju ste TRAJNO ili do opoziva.

 

 1. Nadzorno tijelo

Nadzorno tijelo za zaštitu osobnih podataka:

Agencija za zaštitu osobnih podataka

Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb

Tel. 00385 (0)1 4609-000
Fax. 00385 (0)1 4609-099
E-mail: azop@azop.hr
Web: www.azop.hr

 

ROTOMETAL-ING d.o.o.surađuje sa nadzornim tijelom u slučaju povrede osobnih podataka o čemu ga je dužan izvijestiti najkasnije u roku od 72 sata od saznanja za povredu. Ako je izvjesno da će povreda prouzročiti visoki rizik za pojedinca, voditelj obrade dužan je nadležno tijelo o tome obavijestiti bez odgađanja. Ako je vjerojatno da će neka vrsta obrade prouzročiti visoki rizik za prava i slobode pojedinaca, voditelj obrade dužan je provesti procjenu učinka predviđenih postupaka na zaštitu osobnih podataka. Jedna procjena primjenjiva je na više sličnih postupaka obrade.

  

 1. Izmjena ove politike

ROTOMETAL-ING d.o.o.obvezuje se pridržavati temeljnih načela privatnosti i zaštite podataka, iz kojeg razloga redovito pregledavamo našu politiku privatnosti kako bismo podatke pratili i uskladili s načelima privatnosti i zaštitom podataka.

Ova politika privatnosti može se s vremena na vrijeme mijenjati kako bi zadržala korak s novim razvojem i prilikama koje se odnose na internet i kako bi bila u skladu sa važećim zakonima.

Sve promjene u politici privatnosti u budućnosti biti će objavljene na ovoj stranici.